حکمت اسلامی – علوم اقتصادی – بانکداری (علوم بانکداری) – علوم انتظامی

آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج) همه رشته ها - در مقاطع مختلف

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

6f/2 (34548)

6f/2 (34548)

عصفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………1

-فصل اول:طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………..3

1-2مفاهیم تفریح و تفرج ………………………………………………………………………………………………….5

1-3فعالیتهای تفریحی……………………………………………………………………………………………………..6

1-4اوقات فراغت…………………………………………………………………………………………………………6

1-5نقش و کارکردهای اوقات فراغت……………………………………………………………………………………..6

1-5-1نقش اجتماعی………………………………………………………………………………………………………7

1-5-2نقش اقتصادی………………………………………………………………………………………………………7

1-5-3نقش منطقه ای……………………………………………………………………………………………………..7

1-6ویژگیهای فضای فراغتی……………………………………………………………………………………………..7

1-7اهداف اصلی گردشگری……………………………………………………………………………………………..8

1-7-1توسعه پایدار گردشگری…………………………………………………………………………………………..8

1-7-2ظرفیت پذیری…………………………………………………………………………………………………….8

1-8مبانی نظری و رویکرد صنعت گردشگری………………………………………………………………………….8

1-9گردشگری و جهانگردی…………………………………………………………………………………………….8

1-9-1افزایش درآمد ملی و جذب ارز خارجی…………………………………………………………………………..8

1-9-2تفرج و طبیعت گردی…………………………………………………………………………………………….9

1-10تاریخچه سیر و سفر………………………………………………………………………………………………11

1-10-1سیر وسفر تا پیش از عصر حاضر……………………………………………………………………………11

1-10-2سیر و سفر در دوران معاصر………………………………………………………………………………..11

1-10-3سفر و سیاحت و فوائد آن……………………………………………………………………………………..12

1-10-4گردشگری و اوقات فراغت…………………………………………………………………………………..12.

1-10-5نتیجه گیری از مقوله فراغت………………………………………………………………………………….13

1-11پدیده جهانگردی…………………………………………………………………………………………………13

1-11-1تقسیم بندی تفریح یا گذران اوقات فراغت…………………………………………………………………….13

1-11-2تقسیم بندی بر اساس زمان…………………………………………………………………………………….13

1-11-3تقسیم بندی در رابطه با علت سفرهای توریستی……………………………………………………………….14

1-12تورسیم………………………………………………………………………………………………………….14

1-13مفهوم گردشگری ………………………………………………………………………………………………14

1-13-1انواع گردشگری……………………………………………………………………………………………..15

1-13-1-1گردشگری اقامتی……………………………………………………………………………………………15

1-13-1-2گردشگری کاروانی و اردوگاهی…………………………………………………………………………….15

1-13-1-3گردشگری مبتنی بر حمل و نقل…………………………………………………………………………….15

1-13-1-4گردشگری مذهبی……………………………………………………………………………………………15

1-13-1-5گردشگری نوستالژیک………………………………………………………………………………………15

1-14انواع ساختمانهای بین راهی………………………………………………………………………………………16

1-14-1ویژگیهای ساختمانهای وابسته به راه……………………………………………………………………………17

1-14-1-1ساباط………………………………………………………………………………………………………..17

1-14-1-2کاربات …………………………………………………………………………………………………….17

1-14-1-3کاروانسرا…………………………………………………………………………………………………..17

1-14-1-4آب انبار…………………………………………………………………………………………………….17

1-14-1-5حوض- پایاب- برکه-چاه……………………………………………………………………………………18

1-14-1-6 پستهای نظامی……………………………………………………………………………………………18

1-14-1-7چاپارخانه…………………………………………………………………………………………………..18

1-14-1-8رباط………………………………………………………………………………………………………..19.

1-14-1-9چای خانه یا قهوخانه……………………………………………………………………………………….19

1-14-1-10میلها و منارهای راهنما………………………………………………………………………………….20

1-15کاروانسرا………………………………………………………………………………………………………21

1-15-1شناخت تاریخچه کاروانسراها یا مجتمع خدماتی………………………………………………………………21

1-15-2 تعریف کاروانسرا…………………………………………………………………………………………..21

1-15-3اهمیت کاروانسرا و علل ایجاد آن…………………………………………………………………………….21

1-15-4 موضع گیری کاروانسرا……………………………………………………………………………………..21

1-15-5 ویژگیهای فرهنگی-اجتماعی کاروانسراها…………………………………………………………………….22

1-15-6انواع کاروانسراها از نظر اقتصادی…………………………………………………………………………..22

1-15-7 خصوصیات معماری کاروانسرا………………………………………………………………………………22

1-15-8 انواع کاروانسرا در معماری ایرانی…………………………………………………………………………..24

1-15-8-1 کاروانسراهای سر پوشیده مناطق کوهستانی………………………………………………………………..24

1-15-8-2 کاروانسراهای کرانه های پست خیلج فارس…………………………………………………………………24

1-15-8-3کاروانسراهای حیاط دار مرکزی…………………………………………………………………………….24

2-فصل دوم :مطالعات پایه……………………………………………………………………………………………..26

2-1-1خراسان،تاریخ،فرهنگ ومسائل اجتماعی………………………………………………………………………..26

2-2بررسی پیشینه تاریخی،وجه تسمیه…………………………………………………………………………………..27

2-2-1پیشینه شهرستان بجنورد………………………………………………………………………………………….27

2-2-2وجه تسمیه……………………………………………………………………………………………………….29

2-3روند تاریخی شکل گیری شهر بجنورد……………………………………………………………………………..30

2-4شهرقدیم بجنورد……………………………………………………………………………………………………30

2-4-1شهر دوره صفویه……………………………………………………………………………………………….31

2-4-2شهر دوره قاجار…………………………………………………………………………………………………31

2-5عناصر اصلی شکل دهی ساختار شهر………………………………………………………………………………32

2-6بجنورد قدیم…………………………………………………………………………………………………………34

2-6-1بعد از قاجاریه تا دهه1330……………………………………………………………………………………. 34

2-6-2شهر بجنورد در دهه های1340 و1350………………………………………………………………………. 35

2-6-2-1ساختار شهر…………………………………………………………………………………………………..35

2-6-2-2ارگ حکومتی…………………………………………………………………………………………………36

2-6-2-3دروازه ها……………………………………………………………………………………………………..36

2-6-2-4برج منظر……………………………………………………………………………………………………..36

2-6-2-5محله ها……………………………………………………………………………………………………….37

2-7گونه شناسی مسکن در شهر بجنورد…………………………………………………………………………………39

2-8اقلیم بجنورد………………………………………………………………………………………………………….42

2-8-1پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………43

2-8-2جنگل………………………………………………………………………………………………………………44

2-8-3مرتع………………………………………………………………………………………………………………44

2-8-4توپوگرافی………………………………………………………………………………………………………..44

2-9فاکتورهای اقلیمی مهم دشت بجنورد وپیرامون آن……………………………………………………………………46

2-9-1دما……………………………………………………………………………………………………………….46

2-9-2بارش…………………………………………………………………………………………………………….46

2-9-3رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………………….47

2-9-4شدت وزش………………………………………………………………………………………………………..47

2-9-5جهت بادهای غالب…………………………………………………………………………………………………48

2-9-6بادهای محلی……………………………………………………………………………………………………….48

2-10طبقه بندی اقلیمی……………………………………………………………………………………………………49

2-10-1طبقه بندی اقلیمی شهرستان بجنورد براساس روش کوپن…………………………………………………………49

2-10-2طبقه بندی اقلیمی شهرستان بجنورد براساس روش دمارتن…………………………………………………………49

2-11تعیین اقلیم بجنورد با استفاده از جدول زیست اقلیمی ساختمان………………………………………………………….49

2-11-1اصول راهبردی……………………………………………………………………………………………………50

2-11-2اصول اجرایی………………………………………………………………………………………………………51

2-12پیشنهادهای ارائه شده برای جهت های اتاق…………………………………………………………………………..53

3-فصل سوم : مطالعات…………………………………………………………………………………………………….55

3-1بررسی امکانات موجود………………………………………………………………………………………………..55

3-1-1جاذبه های توریستی ایران…………………………………………………………………………………………..55

3-1-1-1جاذبه های طبیعی…………………………………………………………………………………………………55

3-1-1-2جاذبه های فرهنگی – هنری………………………………………………………………………………………56

3-1-2مناطق توریستی ایران……………………………………………………………………………………………….56

3-1-3امکانات زیر بنایی سیر و سفر……………………………………………………………………………………….57

3-1-3-1حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………….57

3-1-3-2خدمات بین راهی…………………………………………………………………………………………………58

3-1-3-3امکانات اقامتی…………………………………………………………………………………………………..58

3-1-3-4امکانات تفریحی…………………………………………………………………………………………………..59

3-1-4نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………59

3-3 مبانی نظری طراحی…………………………………………………………………………………………………61

3-5-1نماز خانه و مسجد…………………………………………………………………………………………………75

3-5-2چایخانه……………………………………………………………………………………………………………75

3-5-3متل و کمپینگ…………………………………………………………………………………………………….75

3-5-4خدمات مربوط به وسایل نقلیه…………………………………………………………………………………….75

3-5-5سیستم راه………………………………………………………………………………………………………..76

3-5-6محوطه پارکینگ…………………………………………………………………………………………………77

3-5-7قسمتهای سوختگیری…………………………………………………………………………………………….77

3-5-8قسمت تعمیرگاه و خدمات وسایل نقلیه……………………………………………………………………………78

3-5-9خدمات اورژانس………………………………………………………………………………………………….78

3-6امکانات زیربنایی……………………………………………………………………………………………………78

3-6-1آب ………………………………………………………………………………………………………………78

3-6-2انرژی……………………………………………………………………………………………………………79

3-6-3دفع مواد زائد…………………………………………………………………………………………………….79

3-7مطالعه استانداردها…………………………………………………………………………………………………81

3-7-1استانداردهای هتل……………………………………………………………………………………………….81

3-7-2استانداردهای رستوران………………………………………………………………………………………….83

3-8برنامه فیزیکی پروژه………………………………………………………………………………………………83

منابع……………………………………………………………………………………………………………………88

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………89


۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan